آی آدمها که در ساحل نشسته، شاد و خندانید
آی آدمها که در ساحل نشسته، شاد و خندانید

نمی دانیم چه زمانه ای شده که اسباب و اثاثیه یک ورزشکار را در خیابانها می ریزند و رهگذران، بی توجه و بی تفاوت از کنار آن می گذرند. شاید خودشان هم هزار و یک درد دارند ولی واقعا وزارتخانه مسوول آیا پیگیر این قضایا است؟

جوانی که در عکس مشاهده می کنید، ورزشکاری است که بر اثر نداشتن پول اجاره صاحبخانه اسباب و اثاثیه منزلش را به خیابان ریخت و حالا زیر درخت با سایه بانی که به طور موقت درست کرده چشم به همت یک مسوول یا یک انسان با کرامت دوخته است. او هم یک ورزشکار است…

به راستی چه کسانی مسوول رسیدگی به امور جوانانند، ورزشکاری که دستفروشی می کند، جوانی کنار خیابان زندگی می کند و خانه به دوش است… ای آدمها که در ساحل نشسته، شاد و خندانید، یک نفر اینجا می سپارد جان…