اخیرا لیست جدیدی پیدا شده که بیانگر دریافتی توسط برخی از قلم به دستان ورزشی است.

خبرگزاری البرز ورزشی/باز پس گیری پولهایی که هدایتی به اهالی ورزش داده بود کاملا جدی نیست. در این میان اخیرا لیست جدیدی پیدا شده که بیانگر دریافتی توسط برخی از قلم به دستان ورزشی است. گویا آنها هم باید دریافتی از هدایتی را بازگردانند این فهرست فعلا علنی نشده است.