بایدها و نبایدهای لیگ کشتی
بایدها و نبایدهای لیگ کشتی

سال های گذشته لیگ برتر کشتی با تغییرات نامناسبی همراه بود که از همان ابتدا به مسئولین ذیربط گوشزد کردیم، نقشه راهی که برای لیگ ترسیم شده معیوب است.

خبرگزاری البرز/ ضرورت برگزاری مسابقات لیگ و منافعی که از این طریق عاید کشتی گیران، مربیان و دیگر عوامل ذیربط می شود غیر قابل انکار است. به عبارت دیگر سفره ای که از این طریق گشوده می شود تنها ممر درآمد بسیاری از کشتی گیرانی است که توفیق کسب مدال پیدا نمی کنند اما امکان برگرفتن توشه از این رهگذر برای آنان فراهم می شود. بنابراین در اصل برگزاری لیگ مناقشه ای نیست بلکه حرف بر سر چگونگی اجرا و برگزاری و در یک کلام ساز و کاری است که برای این موضوع ترسیم شده است. به سخن دیگر وقتی ما از ترکیب دهان پرکن سازمان برای لیگ استفاده می کنیم باید ابزار و لوازم آن نیز مطابق سازمان ترسیم شود. این سازمان باید درست در خدمت جامعه کشتی و زحمتکشان واقعی کشتی باشد، بتواند حداکثر استفاده از حضور باشگاه ها و تیم ها را ببرد، در افقی دورتر موجبات تقویت تیم های ملی، فدراسیون و بهره مندی بصری تماشاگران و رضایت خاطر جامعه کشتی را فراهم سازد. راس هرم لیگ باید در اختیار چهره های فرهیخته، استخوان خرد کرده و زحمتکشان واقعی کشتی باشد. زمینه حضور باشگاه ها در مسابقات و متعاقب آن حمایت آنان از این ورزش در سطوح مختلف فراهم شود. مسابقات لیگ کشتی صرفا نباید محل سیطره و تبلیغات افراد خاص با اهداف خاص باشد. باید جایگاه افراد و سلسله مراتب در آن رعایت شود. اگر این تشکیلات صرفا محل مانور و قدرتنمایی عده ای خاص باشد به بیراهه خواهد رفت. باعث افتخار است که برخی تیم ها و حامیان مالی طی سال های گذشته میلیاردها تومان برای کشتی و کشتی گیران هزینه کرده اند بر همین اساس باید زمینه حضور و رضایتمندی آنان از طریق سازمان لیگ فراهم گردد. به خاطر داشته باشید نقد لیگ به مفهوم مخالفت با آن و یا گردانندگان این مجموعه نیست بلکه در سایه همین نقدها و ارائه راهکار، مسیر هموار و اشتباهات به حداقل می رسد. لیگ باید باشد آن هم در حد نام، شان و جایگاه کشتی؛ اگر نقدی بر آن وارد می شود به این دلیل است که دوستان تازه واردی که فرصت سرخاراندن ندارند به هوش باشند که چشمانی بینا و اراده هایی قدرتمند عملکرد آنان را رصد می کند. میلیاردها تومان از پول این مردم و این مملکت در آنجا هزینه می شود تا ورزش اول مملکت و کشتی که با آیین و فرهنگ این مردم درهم آمیخته شده ارتقاء پیدا کند. این عظیمت را نمی توان در حیطه شخصی محصور کرد.

آنچه ذکر شد صرفا در راستای بایدها و نبایدهای لیگ بیان شد، بحث اجرا و عمل را به زمان پس از برگزاری وا می گذاریم.

  • نویسنده : محمدرضا کاظمی