ترکیب اصلى تیم ملى گلف اقایان رده سنى ١٨تا٥٥سال مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری البرز؛ در پایان چهار روز اردوى تیم ملى گلف آقایان در مجموعه ورزشى انقلاب به سرمربیگرى حسن کریمیان ترکیب تیم ملى گلف مشخص شد.
به این ترتیب ابراهیم نورى با جمع اسکور ٢١٨(نفر اول)،سجاد کرمپور با جمع اسکور ٢١٩(نفر دوم)،سعید براتى با جمع اسکور ٢٢٢(نفر سوم)،محمود جوزى با جمع اسکور ٢٢٤ و عباس قنبرى با جمع اسکور ٢٢٤ (مشترکآ نفر چهارم)همچنین حسن کریمیان سرمربى تیم ملى و نفر اول مسابقات قهرمانى کشور سال گذشته به عنوان کاپیتان اعضا اصلى تیم ملى گلف آقایان ١٨تا ٥٥سال را تشکیل دادند.