تسلیت به هیلدا حسینی خواه
تسلیت به هیلدا حسینی خواه

همکار گرامی سرکار خانم هیلدا حسینی خواه، با کمال تاسف مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته، صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت داریم. مدیرمسوول و خبرنگاران خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه شوت

همکار گرامی سرکار خانم هیلدا حسینی خواه، با کمال تاسف مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته، صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت داریم.

مدیرمسوول و خبرنگاران خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه شوت