جنگ و صلح در فوتبال پایتخت
جنگ و صلح در فوتبال پایتخت

تاخیر افتادن انتخابات هیات فوتبال تهران به یک معما تبدیل شده است.

واقعیت امر این است که برای انتخابات در هیات فوتبال مثلث از فدراسیون فوتبال، هیات فوتبال و تربیت بدنی استان تهران در حد ستیز با یکدیگر قرار گرفته اند.
تربیت بدنی تهران به سرپرستی گل محمدی به شدت با شیرازی و هیات فوتبال کنونی مخالفت دارد. از سوی دیگرهیات فوتبال تهران،فدراسیون فوتبال را مرجع بالا دستی خود می داند.

در این میان طالقانی عضو مجمع فدراسیون فوتبال که رئیس هیات فوتبال اهواز نیز است از حامیان هیات فوتبال تهران به حساب می آید. اختلاف این سه ضلع به دلیل تعاریفی که از اساسنامه فوتبال دارند، باعث شده تا انتخابات در هیات فوتبال تهران فعلا تعریف خودرا از دست داده و رنگ نه صلح نه جنگ را به خود بگیرد.

اینکه چرا مسیر انتخابات فوتبال تهران به این نقطه کشیده شده و کی به سرانجام خواهد رسید، حکایت دارد.
گل محمدی پا را در یک کفش کرده و همچنان بر سر موضع خود محکم و بدون نرمش و حتی بدون پذیرش واسطه ها ایستاده است. وی حتی در دیدار کاندیداهای ثبت نام کرده جهت دراختیار گرفتن سکان هیات فوتبال تهران که در دفتر محل کارش صورت گرفت بار دیگر از موضع خود دفاع کرد وبه نگرانی کاندیداها از بابت یک انتخابات مهندسی شده پایان داد.
گل محمدی اعتقاد دارد، انتخابات زمانی صورت خواهد گرفت که رئیس کنونی استعفا داده و به جای آن یک سرپرست تعیین شود.اما این نظریه هم از سوی رئیس هیات وهم فدراسیون مردود اعلام شده است.در عوض زمان اندکی تا بازنشستگی گل محمدی باقی نمانده است،مخالفین گل محمدی بر این اندیشه هستند تا با کش دادن زمان انتخابات، مدیرکل از چرخه تصمیم گیری خارج و با حضور یک فرد خودی، انتخابات به راحتی و با اطمینان کامل صورت گرفته تا چالش به وجود آمده برطرف شود.

تا این لحظه هر سه طرف که فعلا درجنگ لفظی یکدیگر را محکوم می کنند، هیچکدام از موضع خود عقب نشینی نداشته وفوتبال تهران درخلوت وسکوت کرونایی به سر می برد.