مالک باشگاه خونه به خونه بابل، پیشنهاد خرید امتیاز باشگاه ماشین سازی را به زنوزی ارائه داد.

خبرگزاری البرز/ زنوزی فروش امتیاز را پذیرفت،اما پیش شرط هایی را ارائه داد.
شرط زنوزی این بود.نام باشگاه تغییر نکند وفعالیت این باشگاه در استان آذربایجان شرقی دنبال شود.
مالک باشگاه خونه به خونه بابل زیر بار پیش شرط های زنوزی نرفت و مذاکره را پایان یافته اعلام کرد.