برانکو هنوز یکسال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد.او به دنبال پایان دادن به کارهای نیمه تمام خود است.

خبرگزاری البرز ورزشی/برانکو هنوز یکسال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد.او به دنبال پایان دادن به کارهای نیمه تمام خود است.
در افکار برانکو شکار سه جام قهرمانی در این فصل برای پرسپولیس می گذرد،اما او از بابت برخی از حرف ها،خصوصا مصاحبه اخیر کاشانی ناراحت است.مرد محبوب و آرام پرسپولیس از نگاه هواداران،این روزها ناراحت است.
برانکو هم به مانند برخی از بازیکنان سخن از خستگی بر زبان آورده است.
گرچه او از بابت کار،خستگی را ملاقات نکرده ،اما مسائل حاشیه ای او را به این مرز هدایت کرده تا از خستگی سخن بر زبان آورد.
برانکو حرف تازه ای را هم بر زبان آورده و آن این است:یکسال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم ،اگر برای برخی ها تکراری شده ام و یا دیگر قابل تحمل نیستم،علیرغم میل باطنی ام از عشق خود که پرسپولیس باشد می توانم جدا شوم.