داور پنجم دوای درد هفته های پایانی لیگ
داور پنجم دوای درد هفته های پایانی لیگ

باور کنید که در این فوتبال بی در وپیکر بوی خیلی از مسایل بحث انگیز وتخریب کننده به مشام می رسد. متاسفانه آلودگی بد جوری ریشه دوانده وگستردگی ان لحظه به لحظه در حال رشد است.

کما اینکه در همین چند هفته گذشته شاهد آسیب هایی از نحوه قضاوت ها بودیم که سرنوشت برخی از تیمها را رقم زده اند.
در لحظاتی که برخی خطا ها پنالتی نبود،پنالتی اعلام شد و درگوشه ای دیگر خطای آشکار پنالتی به راحتی نادیده گرفته شد. تا به امروز از این اتفاقات کم دیده نشد تا جایی که حتی شاهد محرومیت برخی از داوران به صورت چراغ خاموش هستیم.

با توجه به شرایط جدول که برخی ها برای بقا و گروه دیگر برای کسب سهمیه درستیز هستند، و از آنجایی که هنوز در فوتبال ما ویدیو چک جایش خالی است، باید تدابیری اندیشید تا مسائل حاشیه ای و جانبی چراغ فوتبال را خاموش نکند.

از نگاه ما در این چند هفته پایانی به کارگیری داور پنجم ویا همان داور پشت دروازه الزامی است. البته با توجه به قوانین جدیدفیفا،استفاده از داور پشت دروازه فعلا حذف شده است، اما این حذف به منزله مطلق نیست تا بحث نرم افزاری وسخت افزاری به صورت همه گیر درهمه جا به کار اید. در حقیقت فیفا این فرصت را ایجاد کرده تا در زمانهای خاص، داور پنجم و داورپشت دروازه قابل استفاده است.
اکنون شرایط خاصی در هفته های پایانی فوتبال لیگ حاکم شده است.بانگ اعتراض از نقطه به نقطه فوتبال به گوش می رسد. بوی مسموم کننده برخی شایعات به مشام می رسد و گویا زد و بندها قابل لمس است. شرط بندی ها به ترکیب تیمها رسوخ کرده است بنابراین برای پیشگیری و جلو گیری از هر گونه اتفاقات تخریب کننده ، داور پشت دروازه را برای این چند هفته به کار انداخت تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب.

نویسنده: اکبر عزیزی