در این مراسم که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، محمود شیعی عضو مجمع فدراسیون فوتبال، فریدون اصفهانیان، رفعتی و سهرابی رئیس کنونی کمیته داوران فوتبال حضور داشتند. داوران پول باران شدند. گرچه میزان پاداش ها به گونه ای بود که چهره داوران را به هم ریخت، زیرا میزان پاداش ها آنقدر ناچیز بود که صدای همه را درآورد.

خبرگزاری البرز ورزشی/ علیرضا فغانی به عنوان برترین داور لیگ هفدهم مبلغ پنج میلیون تومان دریافت کرد.
بیژن حیدری، حسین زرگر به عنوان داوران برتر نیم فصل اول و نیم فصل دوم لیگ هفدهم مبلغ سه میلیون تومان.
محمدرضا ابوالفضلی، سعید قاسمی، علی میرزا بیگی و علیرضا ایلدرم، کمک داوران برتر لیگ هفدهم مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان.
سخندان و محمدرضا منصوری کمک های فغانی مبلغ سه میلیون تومان.
در بخش بانوان نیز پاداش یک میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت شد.
محمد اصفهانیان رئیس کمیته داوران، سهرابی رئیس کنونی کمیته داوران که چند روزی است در این مسئولیت قرار گرفته و رفعتی رئیس دپارتمان هرکدام مبلغ سه میلیون تومان.
ناظران و کارمندان کمیته داوران فوتبال در حد ناچیز دریافت کردند. خلاصه اینکه با توجه به پرداخت پاداش به داوران فوتسال و فوتبال ساحلی، جلسه مذکور که پول باران شده بود به پایان رسید.
سوال این است، پرداخت سه میلیونی به اصفهانیان رئیس سابق کمیته داوران به چه منظور صورت گرفته است؟
گذشته از آن، پرداخت پاداش به سهرابی رئیس یک هفته ای کمیته داوران بر چه مبنایی انجام شد؟
چه اشکالی داشت تا در برابر پرداخت های بی رویه، هرچند که ناچیز است از چند داور قدیمی و بازنشسته تجلیل و تقدیر می شد؟
ای کاش به جای این نوع پرداخت ها، فدراسیون فوتبال در جهت حق قضاوت معوقه داوران اقدام می کرد تا نه سیخ بسوزد و نه کباب!