دعوای برانکو با عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بالا گرفت.

برانکو به همراه دستیارانش، عرب را مدیری دروغگو می داند. او گفته است: می خواستم در پرسپولیس بمانم اما دروغ های عرب مرا از پرسپولیس دور کرد. عرب هم می گوید برانکو قرار نبود در پرسپولیس بماند. او با عوام فریبی بر این اندیشه بود تا پول خود را گرفته و سپس پرسپولیس را ترک کند.
اکنون جنگ این دو که همدیگر را دروغگو خطاب می کنند بالا گرفته است.
برانکو از دست عرب شکایت خود را به فیفا ارسال کرد.
از سوی دیگر شنیده ایم، شکایت عرب از برانکو توسط وکیل تهیه و تنظیم شده تا به فیفا ارسال شود.
دوستان گرمابه دیروز، اکنون به دشمن یکدیگر تبدیل شده اند. هر دو از یکدیگر به فیفا شکایت برده اند تا شهر شلوغ شود. برانکو اعتقاد دارد هرگز عقب نشینی نخواهد داشت و حق و حقوق خود را کامل دریافت خواهد کرد.
نکاتی ناگفته تا به امروز باقی مانده که اکنون و پس از رسیدگی به شکایت بنده از برانکو همه چیز را بیان خواهم کرد تا شخصیت واقعی برانکو مشخص شود.