درگیری لفظی علی خسروی کارشناس داوری با رفعتی دپارتمان داوری باعث بهم ریختن جلسه شد.

خبرگزاری البرز ورزشی/ در این درگیری، علی خسروی که از مخالفان رفعتی به حساب می آید، با بیان ایراداتی رفعتی را به چالش کشاند و حتی او را در نزد داوران غریبه ای بیش ندانست. پا در میانی گروهی از داوران قدیمی باعث ختم بخیر شد و این درگیری که می رفت به فیزیکی هم تبدیل شود، به پایان رسید.