گودرزی توانست در رقابت با باران چشمه، رئیس فدراسیون سه گانه شود.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، پس از آنکه انتخابات فدراسیون سه گانه در دور اول نتیجه نداشت و مهدی گودرزی و مهر علی باران چشمه به دور دوم راه یافتند ،سرانجام در دور دوم مجمع انتخاباتی فدراسیون سه گانه مهدی گودرزی برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.
محمدرضا داورزنی رئیس مجمع و باقرزاده نماینده کمیته ملی المپیک بود.
گفتنی است؛سید اصغر آزوره، امین احمدی، بابک امیری نژاد، مهرعلی باران چشمه، علی اکبر حسن پور، منوچهر عزیزی، مهدی گودرزی، مهدی مبینی و سید رضا میر ابوطالبی کاندیدای ریاست بودند.