کنفدراسیون فوتبال آسیا نام سخندان کمک داور ایرانی را از گروه و تیم داوری فغانی خارج کرد.

خبرگزاری البرز ورزشی/ این خروج به دلیل حضور پیاپی او در مسابقات برون مرزی است. در عوض کمیته داوران فوتبال آسیا، نام ابوالفضلی را به جای سخندان وارد لیست کرد.