با حكم سيدحسن طباطبايي، رئيس فدراسيون كاراته، سرپرست هيات گيلان معرفي شد.

به گزارش خبرگزاری البرز،سيدحسن طباطبايي، رئيس فدراسيون كاراته، آريامن قويدل را به عنوان سرپرست هيات کاراته استان گيلان معرفي شد.
سرپرست هيات با هماهنگي اداره كل ورزش و جوانان استان ضمن انجام امور محوله حداكثر ظرف مدت سه ماه فرصت دارد تا نسبت به مقدمات و برگزاري انتخابات رئيس هيات فراهم نمايد.