اسپك لئال و تمام...قطعا ان دسته از دوستداران واليبال كه ديشب دو سِت از فينال پنچم را ديده اند و خوشبين ترين هواداران كوچينه لوبه هم فكرش را نمي كردند شاگردان دجيورجي كامبك كنند و شايد بسياري از طرفداران لوبه بي خيال ادامه بازي شدند، ولي در پايان بازي اين طرفداران پروجيا بودند كه با غم و اندوه و حتي چشماني اشكبار سالن را ترك كردند.

خبرگزاری البرز/ انگار موتور لوبه از ست سوم روشن شد ؛ تازه تسواتان سوكولف مرد اول ميدان و خوانتورنا و لئال گرم افتادند و برونو رزنده با پنچه هاي ماهرانه و سيمون روبرتلندي با دفاعي هاي بي نقصش اجازه عرض اندام به اتناسوويچ و ويلفردو لئون ندادند و در كمال تعجب كه لورنزي و شاگردانش با حمايت بيش از پنچ هزار هوادار در باد برتري دو ست نخست غرق شدند و نتوانستند خود را جمع جور كنند و ست پنچم هيچ نقشه اي براي رهايي از سد دفاعي و مهار مهاجمين قدرتمند لوبه نداشتند تا سرانجام پروجيا در خانه ببازد و لوبه پس از هفت فينال كه از اكتبر٢٠١٧ باخته بود،طعم شيرين پيروزي را بچشد و در پالابارتون جشن قهرماني برپا كند.

  • نویسنده : شاهین خیری