مجمع فدراسیون زورخانه ای برگزار شد
مجمع فدراسیون زورخانه ای برگزار شد

طبق اخبار واصله از داخل فدراسیون چندروز است که محمد جعفرپور و مجتبى جوهرى با لابی و صحبت هاى خصوصی با چند نفر از رؤساى هیأت استانهاى مختلف آنها را به مطرح کردن مطالبی درجلسه مجمع مجاب نمودند که بتوانند از مجمع مجوز و مصوبه لازم برای فعالیت بانوان درگود را به تصویب مجمع برسانند.

در همين راستا چند رئیس هیأت جاه طلب در جلسه دیروز در زمین جوهرى جعفرپور و سجادى بازی کردند و مطالبى رابه عنوان سخنرانی مطرح ساخته و اظهار داشتند در استان ما از طرف بانوان مطالبه می شود و ما بايد به آنها پاسخ داده و مجوز لازم را صادر نمائيم

( اسامى اين اشخاص نزد ما موجود است )

در ادامه صحبت هاى رؤساى هيأت ها جناب حاج عباس صباغی رئیس هیأت استان تهران كه مدت هاست پرچم مخالفت با ناهنجارى هاى فدراسيون را بر افراشته با بيانات خود به افشای ماهیت انحرافی این تفکر پرداخته و چون موضوع ورود بانوان در دستور كار جلسه نبوده خواستار حذف آن از مصوبه احتمالی مجمع شدند

همچنین با صحبت هاى جعفرپور و جوهرى مبنی بر لزوم گنجاندن مصوبه بخاطر مطالبه بانوان از رئيس مجمع و معاون وزیر ورزش دکتر احمدى كه در جلسه حضور داشتند استدعای صدور مجوز براى تصویب این بدعت غلط را کردند

در ادامه جلسه دکتر احمدى ضمن تأئيد صحبتهای عباس صباغی هرگونه بحث و مصوبه در اين خصوص را در مجمع غیر قانونى اعلام کردند و تصميم در اين خصوص را به مدیران بالا دستى در وزارت ورزش ارجاع دادند و وجود هر مطالبه گری را مشروع ندانستند

در ادامه مباحث مسائل مالی فدراسیون مطرح شد و به دليل اشکالات موجود و غير واقعى بودن گزارشات مالی متأسفانه این موضوع هم به تصویب نرسید و مشكلات مالی فدراسیون از سال ١٣٩٧ تاکنون به قوت خود باقی مانده است

همچنین موضوع شورای راهبردی فدراسیون که جوهری بسیار زياد روی آن مانور می دهد نیز از طرف دکتر احمدى معاون وزير ورزش رد شد و به تصویب نرسید

با اين اوصاف معلوم نیست جوهرى، سجادى و جعفرپور در اين مدت چه فعالیتی در فدراسیون داشته اند كه حتی نتوانستند گزارش شفاف مالی به مجمع ارائه دهند كه مورد قبول مجمع باشد