نتیجه انتخابات هاکی هم غیر مترقبه بود در حالی که همه نگاهها به علی دولو از کارمندان عالی رتبه وزارت ورزش بود اینجا نیز پیشداوری ها غلط از آب در آمد و دکتر بهرام قدیمی مدیر کل اسبق تربیت بدنی دانشگاه آزاد با اخذ آرای لازمه بر کرسی ریاست نشست.

نتیجه انتخابات هاکی هم غیر مترقبه بود در حالی که همه نگاهها به علی دولو از کارمندان عالی رتبه وزارت ورزش بود اینجا نیز پیشداوری ها غلط از آب در آمد و دکتر بهرام قدیمی مدیر کل اسبق تربیت بدنی دانشگاه آزاد با اخذ آرای لازمه بر کرسی ریاست نشست. گفت و گوی البرز ورزشی را با ایشان می خوانید:

آقای دکتر: چه شد که یکدفعه انتخاب شدید؟

یکدفعه نبود، عقبه کاریم و اقدامات بی سابقه ای که در ورزش دانشگاه آزاد انجام داده بودم، مثل دایر ساختن جامعه شناسی ورزشی، مهندسی ورزش و اعزام های فراوان رای دهندگان را به این باور رساند که من اهل برنامه و عمل هستم.

خب، حالا چه برنامه پیش برنده ای دارد؟

هاکی ما شده بود فقط سالنی، در صورتی که من به زودی مقدمات فعالیت هاکی روی یخ و روی چمن را فراهم خواهم ساخت. مربی از بلژیک یا استرالیا می آورم که امروز قدرت را از دست هند و پاکستان در آورده ام. سفارش خرید توپهای پلاستیکی را از پاکستان داده ام تا با پخش آنها در پارک ها هاکی را از محدوده کنونی خارج سازم. به آموزش و پرورش امیدی ندارم چون آنها فقط حرف می زنند، فدراسیون دانشجویی هم که قدرت افزایش بودجه خودش را ندارد و مرتب علیه من که قدرت جذب بودجه را دارم اقدام می کردند. آقای دهخدا خودش را پدر هاکی می داند ولی هیچ کاری برای این ورزش انجام نداده است.

آیا تغییراتی در فدراسیون هاکی در پیش دارید؟

همه چیز بستگی به رفتار افراد فدراسیون دارد. با آدمهایی که پشت پرده نداشته باشند و شفاف عمل کنند، مشکلی نداریم آنها زن و بچه دارند و نباید نانشان را قطع کنیم.

شما که سفارشی از وزارت ورزش نبودید؟

نه خیر، اما همین که علیه من مخالفتی نکرده اند ممنونم. ما در هاکی بخشی از خدمتگزاران وزارت ورزش محسوب می شویم.