والیبال و دبیری از جنس ورزش/این دو سه روز عمر نوبت…
والیبال و دبیری از جنس ورزش/این دو سه روز عمر نوبت…

هرچند اصل قضیه هنوز به درستی روشن نشده و بدون توجه به شواهد و علایم موجود در ورزش نگاهمان به برگزاری انتخاباتی دموکراتیک و منصفانه در ورزش والیبال است اما فکر می کنیم دبیر آینده فدراسیون به احتمال زیاد و چه بهتر پیمان اکبری خواهد بود و چه بهتر از این، از روزی که فدراسیون های والیبال- بسکتبال از همدیگر جدا شده اند یعنی حدود نیم قرن پیش (1336) تاکنون دبیران این تشکیلات فنی و والیبالی بوده اند

خبرگزاری البرز ورزشی/ هرچند اصل قضیه هنوز به درستی روشن نشده و بدون توجه به شواهد و علایم موجود در ورزش نگاهمان به برگزاری انتخاباتی دموکراتیک و منصفانه در ورزش والیبال است اما فکر می کنیم دبیر آینده فدراسیون به احتمال زیاد و چه بهتر پیمان اکبری خواهد بود و چه بهتر از این، از روزی که فدراسیون های والیبال- بسکتبال از همدیگر جدا شده اند یعنی حدود نیم قرن پیش (۱۳۳۶) تاکنون دبیران این تشکیلات فنی و والیبالی بوده اند، شادروان حسین جبارزادگان، ابراهیم نعمتی، مهندس حسین بهرام صفت (محدوده زمانی کوتاه) کاوه سرحدی، سعید درخشنده، محمود افشار دوست و امیرحسین منظمی ، اشخاصی بودند که سمت دبیری فدراسیون را بر عهده داشتند به جز یکی دو نفر بقیه آنقدر قوی بودند که رئیس و کل فدراسیون در مشت آنها بود و البته برخی ها هم در ید قدرت رئیس و بله قربان گوی مطلق، شدند علی ایحال ما از حضور شخصیت والیبالی در سمت دبیرکلی استقبال می کنیم اما دبیری که فراموش نکند نماینده جامعه والیبال کشور است و فقط این دو سه روزه عمر نوبت اوست.
دوم: از روزی که مدیرعامل جدید مصدر باشگاه شهرداری ورامین شده ، هر هفته تلاش کرده است با شاخه ای گل هم شده مقدم میهمانان گرامی بدارند، اما این نمای زیبا توسط برخی کج اندیش مخدوش می شود لذا پیشنهاد می کنیم به جای اینگونه حرکات البته مثبت هم باشگاه مصروف تنبه و ترمیم اخلاقی همان چند نفری شود که هرچه از زبانشان بیرون می آید نثار بازیکنانا میهمان می کنند، لطفا نگوئید نه، تصویر این افراد را که حتی در خانه والیبال به ملی پوشان ما توهین کرده اند در اختیار داریم. پس کار فرهنگی را در ساختن چند جوان عاصی بدانیم.

  • نویسنده : جمشید حمیدی