پرسپولیس رکورد دار تکرار در تاریخ فوتبال ایران
پرسپولیس رکورد دار تکرار در تاریخ فوتبال ایران

در تاریخ فوتبال ایران، قاعده تکرار قهرمانی در لیگ نه تنها برای تیم پرسپولیس بلکه در باره برخی تیم های اتفاق افتاده است.

تیم های ذیل در تاریخ فوتبال ایران در مسیر تکرار قهرمانی خود بوده اند:
×لیگ فوتبال
۱-پرسپولیس قهرمانی در لیگ سال ۵۲ را به دنبال قهرمانی در لیگ سال ۵۱ به دست آورد .
۲-پاس در سال های ۵۵ و۵۶ به طور متوالی قهرمانی را در لیگ به دست آورد..پاسی ها در سال ۱۳۷۰ و۱۳۷۱ هم به طور متوالی قهرمانی را در لیگ فوتبال کشورمان به دست آوردند .
۳-تیم سایپا سومین تیمی بود که تکرار در قهرمانی لیگ را تجربه کرد .آنها در سالهای ۷۲ و۷۳ در مسابقات فوتبال لیگ کشورمان عنوان قهرمانی را به دست آوردند .
۴-تیم سپاهان چهارمین تیمی بود که قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ را تکرار کرد. سپاهانی ها در مسابقات فوتبال لیگ های نهم ودهم ویازدهم لیگ حرفه ای سه بار متوالی عنوان قهرمانی را به دست آوردند .
×پرسپولیس که چهار قهرمانی متوالی در لیگ ایران داشته است به جز لیگ های سال ۵۱ و۵۲ چند بار قهرمانی تکراری را تجربه کرده است.قهرمانی در سالهای ۷۴ و۷۵ که قهرمانی در لیگ های چهارم وپنجم آزادگان بود نیز جزو قهرمانی های تکراری پرسپولیس در لیگ بود ضمن این که در سالهای ۷۷ و۷۸ تیم پرسپولیس در مسابقات فوتبال لیگ کشورمان به طور تکراری عنوان قهرمانی را به دست آورد .
×جام حذفی
۱-در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور تیم فوتبال سپاهان اولین تیمی بود که قهرمانی خود در مسابقات فوتبال جام حذفی تکرار کرده است .سپاهان در سال های ۸۴ و۸۵ دو عنوان تکراری قهرمانی در جام حذفی را داشته است.
۲-در مسابقات فوتبال جام حذفی کشور در سال های ۱۳۸۸ و۱۳۸۹ تیم فوتبال پرسپولیس عنوان قهرمانی تکراری در عرصه مسابقات را داشته است.
۳-تیم فوتبال ذوب آهن در سالهای ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ عنوان قهرمانی را تکرار کرده است.
×اگر پرسپولیس بتواند در مسابقات جام حذفی امسال عنوان قهرمانی را به دست آٖورد برای دومین بار عنوان قهرمانی خود در مسابقات فوتبال جام حذفی را تکرار کرده است .

تیم های فوتبال پرسپولیس(هم قهرمان لیگ وهم قهرمان جام حذفی)، سپاهان (هم در لیگ وهم در جام حذفی)، پاس در لیگ، ذوب اهن در جام حذفی وسایپا در لیگ پنج تیمی بوده اند که قهرمانی های خود را در عرصه متوالی مسابقات تجربه کرده اند. در این میان تنها تیم استقلال است که علیرغم برتری در مسابقات مختلف وقهرمانی ادواری در مسابقات فوتبال لیگ برتر، هیچ گاه در مسابقات فوتبال لیگ وجام حذفی قهرمانی خود را تکرار نکرده است .

  • نویسنده : مهدی حدادپور