پورکاشیان: شیرکوند به همه فحاشی کرد
پورکاشیان: شیرکوند به همه فحاشی کرد

ناظر فدراسیون والیبال در باره اتفاقاتی که در جریان بازی کاله - شهرداری ورامین رخ داد گفت: ست چهارم بازی احسن شیرکوند لیبروی تیم ورامین در ادامه اعتراضاتی که به داوری است به سمت داور دوم حمله ور شد و به داور اول فحاشی کرد و بعد از اینکه با کارت قرمز داور مواجه شد در بیرون از زمین به همه اعم از ناظران ، داوران و تماشاگران فحاشی کرد که او را اخراج و به داخل رختکن هدایت کردیم.

پورکاشیان در باره عکس العمل تماشاچیان آملی گفت: بعد از اینکه شیرکوند به همه ناسزا گفت بعش عده ای از تماشاگران نیز به او ناسزا گفتند.
من عین ماوقع را به فدراسیون گزارش می کنم. متاسفانه به نظر می رسد که عصبانیت و پرخاشگری شیرکوند به صورت غیرارادی در آمده است. البته آقایان بهروز عطایی و محمد شعبانپور نیز خیلی کمک کردند تا قضیه فیصله پیدا کند.