کاندیداهای هیات فوتبال در دفتر گل محمدی
کاندیداهای هیات فوتبال در دفتر گل محمدی

حدود ۱۶نفر از کاندیدا های هیات فوتبال تهران به اتفاق در دفتر رضا گل محمدی ریاست ورزش وجوانان استان حاضر شدند تا درخصوص شفاف سازی انتخابات آینده هیات فوتبال بحث و گفت و گو کنند.

نامزدهای هیات فوتبال تهران برای هر چه قوی تر بحث نظارت به سراغ کسی رفته اند که از مخالفان سر سخت شیرازی رئیس کنونی هیات فوتبال تهران است.
آنها با توجه به ثبت نام شیرازی برای ادامه پس از ۱۰سال حضور در هیات فوتبال تهران به نوعی از زاویه انتخابات مهندسی شده احساس خطر کرده ودست به دامن گل محمدی شده اند.
گل محمدی در این نشست همچنان موضع قبلی را نشان داد و گفت: اگر قراراست شیرازی در انتخابات شرکت کند که متاسفانه ثبت نام هم کرده، اقدام منطقی را انجام نداده است مگر ابنکه شیرازی از مسئولیت خود استعفا داده و ما با تعیین یک سرپرست ضمن صدور مجوز برا ی شیرازی،مجوز برگزاری انتخابات را صادر کنیم.در غیر اینصورت نه هیات فوتبال قانونی است ون انتخاباتی صورت خواهد گرفت.
در این جلسه حاضرین هریک نکاتی را مطرح کردند که جمع بندی انها به سود شیرازی نبود.