در هیاهوی فوتبال و در گستره مستطیل سبز، مردانی حضور دارند که سخت تلاش می کنند و بر اساس همین تلاش منافع فراوانی عاید فوتبال می شود. از این دست مردان در فوتبال کم دیده نمی شوند.

خبرگزاری البرز/ رضا کوچکی نامی آشنا برای اهالی فوتبال، خصوصا در فوتبال پایه است. او سرپرست کمیته تیم های پایه ی پیکان را بر عهده دارد.
کوچکی بر خلاف نامش بزرگ مردی است که آکادمی باشگاه پیکان به وجود او می بالد.
وی در انجام وظیفه اش هرگز کوتاهی نمی کند. به کارش عشق می ورزد و هرگز برای ارایه خدمات بهتر به جایگاهش توجه ندارد. تلاش و مدیریت او به گونه ای است که اجازه نمی دهد تا تیم های پایه پیکان لحظه ای کسری و یا کمبودی احساس کنند.