هلالی: ۵۰ درصد تاکتیک و۵۰ درصد شجاعت

اسماعیل هلالی پیشکسوت فوتبال نگاه خود را درخصوص بازی ایران با آمریکا اینگونه بیان می کند.

شرایطی که برای این بازی حاکم شده است شرایطی متفاوت است.

همه به این دیدار چشم دوخته اند. طبیعی است در دیداری که مسایل غیر وررشی بر آن حاکم می شود رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد.

هلالی می گوید: مسائل تاکتیکی در این بازی ۵۰ در صد نقش دارد ۵۰ درصد دیگر به مسائل روحی روانی مربوط می شود.

در بازی با آمریکا باید شجاع بود، ترس را باید کنار گذاشت و جان را مانند یک سرباز بر کف دست گذاشت.

باید فشارهای بیرون از میدان را کم کرد تا مانند

روز بازی با ولز شاهد ۱۱ سرباز از خود گذشته باشیم.

مقابل آمریکا باید جنگید و رمز پیروزی در این نکته نهفته است.

گفت و گو: اکبر عزیزی

 

 

  • 14:43
  • 1401/09/07
  • 291