کارخانه: ناظر باید چک می کرد

مصطفی کارخانه صبح امروز در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال شرکت کرد در این نشست درباره استفاده یک بازیکن غیر از شماره قید شده در هفته دوم لیگ برتر است.

سرمربی سایپا در این باره به البرز ورزشی گفت: بازیکنی که از شماره یازده به جای هفده بازی کرده است، همان بازیکن است و شماره ها متعلق به فرد دیگری نبوده است، او سهمیه جوانان ما بود که فقط در شماره پیراهنش اشتباه شد که وظیفه ناظر فدراسیون بود آن را چک می کرد و باید در همان زمان مانع از حضور بازیکن در زمین می شد، علی ایحال این مساله مهمی نبوده که بخواهیم آن را یک اتفاق عجیب بدانیم.

  • 12:00
  • 1399/06/31
  • 2611