جلسه انستیتو کشتی و کمیسیون داوران برگزار شد

در این نشست مواردی همچون نحوه انتخاب مدرسان داوری و ارزیابی عملکرد داوران در طول سال بر اساس شاخص های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور حسن یوسفی افشار مشاور عالی رئیس فدراسیون در امور انستیتو، ناصر فروتن رئیس کمیسیون داوران، محمدابراهیم امامی مشاور رئیس فدراسیون در امور داوری و مسئول کمیته آموزش کمیسیون داوران و فرشاد ورجاوند سرپرست انستیتو کشتی برگزار شد در مورد نحوه ارزیابی و عملکرد داوران و شاخص های مدرسی بحث و تبادل نظر شد.

  • 14:01
  • 1399/02/08
  • 1617