مذاکره با ولاسکو

نشست مربیان و کارشناسان والیبال هرچند فقط به ارایه نظریات متفاوت شرکت کنندگاتن ختم شد، اما به نظر می رسد رئیس فدراسیون والیبال بحث مربوط به استخدام مشاور فنی قوی برای سرمربی ایرانی را هم جدی گرفته است.

ابتداء صحبت از حضور احتمالی یک مشاور فنی کنار سرمربی ایرانی بود ولی در همان جلسات کارگروه، پیشنهاد مذاکره با خولیو ولاسکو هم شده بود که امروز داورزنی تلویحی تاکید کرد با ولاسکو هم مذاکراتی داشته است.

داورزنی البته گفت: مساله پول و ارز بحث تانویه است ما مربی می خواهیم که توانایی هدایت یک تیم پر ستاره را داشته باشد. این در حالی است که اگر ولاسکو نپذیرد، شاید از خوان سیچلو دستیار وی دعوت به عمل آید.

با این همه آن چیزی که مسلم است حضور یک مربی با تجربه و فنی کنار سرمربی ایرانی می تواند مکمل خوبی را تشکیل دهد.

  • 15:53
  • 1399/02/15
  • 971