نیم نگاه...

فوتبال زندگیست اما..

یکی از فوتبال بازان نامی امریکای لاتین در تعریف از فوتبال می گوید: هر فردی فلسفه و عقیده خاص خودش را درباره این پدیده دارد. برای عده ای زندگی است و برای عده ای هم یک تفریح و سرگرمی است اما هر چه که باشد چرخش زیبای توپ این فرصت را پیش می آورد که میلیون ها نفر را به خیابان ها بکشاند و هزاران نفر را در ورزشگاه ها سرجای خود میخ کوب سازد.

یکی از فوتبال بازان نامی امریکای لاتین در تعریف از فوتبال می گوید: هر فردی فلسفه و عقیده خاص خودش را درباره این پدیده دارد. برای عده ای زندگی است و برای عده ای هم یک تفریح و سرگرمی است اما هر چه که باشد چرخش زیبای توپ این فرصت را پیش می آورد که میلیون ها نفر را به خیابان ها بکشاند و هزاران نفر را در ورزشگاه ها سرجای خود میخ کوب سازد.

 
فوتبال در واقع نعمتی است که ابدا شده تا جهانیان با یک توپ با همدیگر رقابت کنند و آیین رفاقت را به جای آورند لذا فوتبال امروز بین پرسپولیس ایران و اولسان کره جنوبی از واقعیاتی که بر شمردیم دور نخواهد بود و باید پذیرفت که این مسابقه برد و باخت دارد و شکست ها و پیروزی ها بازتاب های گذرا و واکنش های عمیق در پی خواهد داشت.
بر این باور هستیم که باید برای موفقیت بازیکنانمان در صحنه های بین المللی دعا کنیم و انرژی مثبت بفرستیم ولی نباید حقایق را نادیده بگیریم اینکه ما از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری سیستم برنامه ریزی برای مسابقات و پرداختن به امور پایه ای حداقل نیم قرن از شرق آسیا عقب هستیم بنابراین منطق می گوید که دو –دوتا چهارتا می شود. ولی مانند همیشه به یک سلاح  منحصر به فرد تکیه می ورزیم. شجاعت ذاتی و تعصب و عرق ملی فوتبال بازان ما است همان بازیکنانی که روزگانی گیوه می پوشیدند و دیزی می خوردند اما قهرمان آسیا بوده اند و تردید نداریم که نسل کنونی هم مانند اسلاف خود ایرانیت را با مهارت ورزشی در هم خواهند آمیخت.


نویسنده: رضا اسماعیلی

  • 13:55
  • 1399/09/29
  • 6993