⁦اولین پایگاه قهرمانی تهران راه اندازی شد

اولین کلاس پایگاه استعدادیابی علمی درکشور درحوزه شمال شرق با تعامل وهمکاری دکترسیفی مسئول تربیت بدنی وآزمایشگاهی دانشگاه علم وصنعت ایران وهیئت کشتی استان تهران به همراه هیئت کشتی حوزه شمال شرق در دانشگاه علم وصنعت ایران تاسیس شد تا بااین اقدام و بهروری از سیستم های سخت افزاز و نرم افزار علمی چهره های شاخص در رده های پایه بتوانند مورد ارزیابی قرارگرفته وآیندگان این رشته ورزشی ملی کشور دربسترمناسب وفضای علمی تخصصی بتوانند افتخارات پررنگی را برای جامعه کشتی به ارمغان آورند.

لازم بذکراست این پایگاه قهرمانی با پیگیریهای مکرر آقای عزیزی ریاست محترم هیات کشتی استان تهران و آقای دکترحمیدسیفی مسئول محترم ترببت بدنی دانشگاه علم وصتعت ایران به سرانجام رسیده ودرآینده نزدیک وبعدازاتمام قرنطینه کرونا مراسم افتتاح وبهره برداری آن به انجام خواهدرسید وانشالله منشاء اثرگذاری در دست یابی وکشف استعدادهای ناب کشتی باشد
⁦اولین پایگاه قهرمانی استعدادیابی علمی درکشور درحوزه شمالشرق با تعامل وهمکاری آقای دکترسیفی مسئول تربیت بدنی وآزمایشگاهی دانشگاه محترم علم وصنعت ایران وهیئت کشتی استان تهران بهمراه هیئت کشتی حوزه شمال شرق در دانشگاه علم وصنعت ایران تاسیس گردید تا بااین اقدام وبهروری از سیستم های سخت افزاز ونرم افزار علمی چهره های شاخص در رده های پایه بتوانند مورد ارزیابی قرارگرفته وآیندگان این رشته ورزشی ملی کشور دربسترمناسب وفضای علمی تخصصی بتوانند افتخارات پررنگی را برای جامعه کشتی به ارمغان آورند.

⁦لازم بذکراست این پایگاه قهرمانی با پیگیریهای مکرر آقای عزیزی ریاست محترم هیات کشتی استان تهران و آقای دکترحمیدسیفی مسئول محترم ترببت بدنی دانشگاه علم وصتعت ایران به سرانجام رسیده ودرآینده نزدیک وبعدازاتمام قرنطینه کرونا مراسم افتتاح وبهره برداری آن به انجام خواهدرسید وانشالله منشاء اثرگذاری در دست یابی وکشف استعدادهای ناب کشتی باشد که بتوان با استفاده از تجربیات اعضاء هیئت علمی وبا استفاده بهینه از امکانات مجموعه علمی تخصصی تربیت بدنی وآزمایشگاهی دانشگاه دست آوردهای مهم برای جامعه کشتی بهمراه داشته باشد
هیئت تهران که بتواند با استفاده از تجربیات اعضاء هیئت علمی وبا استفاده بهینه از امکانات مجموعه علمی تخصصی تربیت بدنی وآزمایشگاهی دانشگاه دست آوردهای مهم برای جامعه کشتی بهمراه داشته باشد.

  • 10:04
  • 1399/02/20
  • 1538