اتوبوس قاليباف در ايستگاه فوتبال..!؟

يكي از رفتارهاي غلط مديريتي كشور ما كه متاسفانه تبديل به عادت شده (!) تغيير ات اتوبوسي مديران متاثراز تغييرات سياسي يا به عبارتي جناحي و گروهي است.

تغييرات سياسي حاكم بر مجلس شوراي اسلامي و انتخاب قريب الوقوع و احتمالی سردار قاليباف به عنوان رياست قوه مقننه، بازتاب گسترده اي در در اكثر سازمان ها و نهادهاي دولتي داشته است، بطوري كه بيشتر تغييرات مديران حول محور جناح سياسي مجلس در حال شكل گيري است و ورزش و در راس آنها فوتبال بي نصيب نمانده است. حضور حبيب كاشاني در ساپيا و نامه سرگشاده آجرلو بيانگر آن است اتوبوس قاليباف به ايستگاه فوتبال رسيده و هيچ بعيد نيست تركيب آتي هيات مديره پرسپوليس و حتي فدراسيون فوتبال در همين جهت باشد!
منكر اين نيستم كه براي دستيابي به خروجي مورد انتظار همفكري و هم راستايي و همدلي از اثربخشي بهتري برخوردار است اما بشرط آنكه در چنين رويكردي نتايج ارزيابي عملكرد مديراني كه قرار است بكارگمارده شوند ،مورد توجه قرار بگيرد و صرفا نگاه جناحي و گروه مد نظر نباشد(كه هست!؟).
قبول دارم كه چنين انتظار ي واهي و شايدبنوعي خواسته اي به مثابه مدينه فاضله است (كه اگر قرار بود با نگاه عملكرد ي و فرا جناحي انتصابات انجام گيرد اوضاع اقتصادي،سياسي،فرهنگي و اجتماعي كشور به اينجا كشيده نمي شد كه…) اما اينكه متاثرازحضور قاليباف ،فوتبال با مديران قاليبافي(!) در همان مسيري قرار گيرد كه امروز شاهدش هستيم ،از اين تغييرات چه استنباطي بايد داشت؟
به مفاد نامه آجرلو به جهانگيري دقت كنيد!
او از سياست زدگي در فوتبال و استفاده ابزاري از آن سخن گفته و ازاينكه اصلاحاتي در فوتبال صورت نگرفته است و ..!؟
ترديد نيست كه بند به بند و كلمه به كلمه ادعای آقای آجرلو در اين نامه جاي حرف و سوال بسياردارد!آنجا كه خود را ورزشي و فوتبالي قلمداد كرده و آنجا كه از دخالت دولت در انتخابات صحبت به ميان آورده است!
از ایشان مي پرسم؛
خودتان چگونه به فوتبال ورود پيداكرديد؟
چگونه به مديريت پاس و استيل آذين رسيديد و سپس به تراكتور؟
امروز پاس و استيل آذين با آن هزينه هاي رويايي و ميلياردي كجا هستند؟
تراكتور چه مقامي را كسب كرد؟
و البته چون صحبت از رانت به ميان آوردي! واگذاري خانه به مديران وقت شهرداري اگر رانت نبود چه معنايي داشت؟
لابي گري و رانت هاي سياسي در حضور جنابعالي در ورزش و فوتبال !چه ميزان نقش داشت كه اكنون انتظار تغيير و اصلاح از حضور دوباره شما در فوتبال وجود داشته باشد كه ٤ سال پيش قصد رياست فوتبال كشور را داشتيد؟
جنابعالي كه خود را مدير ٤٠ ساله در ورزش قلمداد مي كنيد!طي ٤٠سال حضور(دقت كنيد ٤٠سال)كدام اصلاح يا تغييري را انجام داديد كه به نيكي از آن ياد شود؟
چقدر ازهمين بي تدبيري و ورشكستگي كه به آن اشاره كرديد به حضور شما (كه ٤٠ سال در كنار ورزش و فوتبال حضور داشتيد !) مربوط است؟
تاكيد مي كنم كه در مورد نامه آقای آجرلو گفتني زياد است اما جالب است كه فوتبال ما هرگاه به ماه مبارك رمضان مي رسد اختلاف آجرلو با علي كريمي تداعي مي شود تا وزن مديريت آجرلو بيشتر هويدا شود..!
نویسنده: مجيد سعيدي

  • 11:35
  • 1399/02/24
  • 1216