حکم دکتر فریبا محمدیان صادر شد

وزیر ورزش حکم دکتر محمدیان را برای عضویت در هیات رئیسه فدراسیون والیبال امضاء کرد.

فریبا محمدیان استاد دانشگاه و یکی از بانوان فرهیخته ورزش کشور است که سمت معاونت بانوان وزارت ورزش و ریاست فدراسیون اسکیت را بر عهده داشت، بدون تردید حضور چنین بانویی می تواند موضع والیبال بانوان را محکمتر سازد. سال ها بود که در هیات رئیسه فدراسیون والیبال جای یک شخصیت برجسته ورزش بانوان خالی بود.

از سوی دیگر سوای این انتصاب معرفی دکتر مونسان در هیات رئیسه والیبال هم توجیه درستی دارد چرا که وی به عنوان وزیر گردشگری امکانات خوبی برای ارایه سرویس و کمک به والیبال دارد، این را می نویسیم تا اعلام کنیم که موضع ما در حمایت از چهره های والیبالی دلیلی نمی شود تا حضور چهره های تاثیرگذاری را که می توانند به والیبال کمک کنند نادیده بگیریم.

  • 14:05
  • 1399/02/24
  • 889