اميد نوروزي، مدير تيم هاي ملي كشتي‌فرنگي می شود؟

شنیده ها حاکی از این است که امید نوروزی قهرمان سابق المپیک احتمالا به عنوان مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی ایران انتخاب خواهد شد.

امروز صبح در سومين سمينار عمومي روساي هيات هاي ‌كشتي سراسركشور که به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، با رفتن حسن رنگرز به وزارت ورزش (به‌عنوان معاون استعداديابي سلطاني‌فر) و نبودن مديرفني تيم هاي ‌ملي كشتي‌فرنگي، باتوجه به روابط مناسب دبير، سوريان و محمد بنا با اميد نوروزي، حضور وی در جلسه امروز صرفاً براي شركت در سمينار هيات ها نبوده و شايد نوروزی يكي ‌از همكاران جديد عليرضا دبير در فدراسيون‌كشتي شود تا به‌عنوان مدير تيم هاي‌ملي كشتي‌فرنگي به فعالیت بپردازد.

  • 16:25
  • 1399/02/28
  • 1799