آزمایش دوپینگ دو رشته برای انتخابی تیم های ملی کشتی گرفته شد

  انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان آزمایش دوپینگ گرفته می شود.

  انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان آزمایش دوپینگ گرفته می شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ فدراسیون پزشکی ورزشی، نمایندگان این فدراسیون را  جهت نظارت در رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان حضور خواهند داشت.

نمایندگان فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، نسبت به انجام آزمایش دوپینگ از نفرات شرکت کننده در این رقابت ها نیز اقدام خواهند کرد.
با توجه به سیاست فدراسیون کشتی در مبارزه با معضل دوپینگ، این فدراسیون در صورت تخطی کشتی گیران، نسبت به اعلام نام آن ها بر روی وبسایت رسمی خود اقدام  و مراتب را نیز از مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
همچنین در صورت اعمال جریمه نقدی از سوی اتحادیه جهانی، پرداخت آن بعهده کشتی گیر خاطی خواهد بود.

  • 13:35
  • 1400/01/16
  • 1133