یادگار ماندگار...

آسیاب به نوبت است...

درایام گذرای عمر چقدر انسان های نازنینی را از دست داده ایم و امروز تنها خاطره ای از آنها باقی مانده است.

درایام گذرای عمر چقدر انسان های نازنینی را از دست داده ایم و امروز تنها خاطره ای از آنها باقی مانده است.
 

حدود 15 سال پیش که نشست روسای هیاتهای استانهای والیبال در تهران بر پا شد چهره های شاخص آن دوران والیبال پیرامون حاج محمدرضا یزدانی خرم جمع بوده اند جمعی که متفرق و به دست گذر زمان سپرده شدند تا آسیاب بچرخد و نوبت به دیگران برسد و دریغا که در این پروسه زمانی خیلی ها را از دست داده ایم مثل دکتر جمشید آیریا، استاد ابراهیم نعمتی، علی پروین رئیس پیشین هیات والیبال خوزستان، علی رضایی از هیات والیبال همدان، محمد بلالی، رحیم رحیمی پناه، محمد دورانی و اکنون محمود کشفی... فردا نوبت کیست نمی دانیم اما می دانیم که قدر زندگان را نمی دانیم و همچنان دنبال زنده های بد و مردگان خوب پرسه سرگردانی می زنیم ممنونیم از دکتر فریدون الهامی رئیس مورد غضب قرار گرفته هیات والیبال هرمزگان که این تصویر را برای ما ارسال کرد تا بدانیم عمر آدمی مثل گلوله برف است تا گرمایی را حس نکرده آب می شود.


نویسنده: جمشید حمیدی

  • 10:56
  • 1399/10/16
  • 4111