سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

بوکس بعد از ثوری!

با برکناری ثوری رئیس فدراسیون بوکس در مجمع فوق العاده اکنون جامعه ورزش چشم به اقدامات وزارت ورزش دارند.

حسین نهرودی کارشناس و مربی برجسته ورزش می گوید: آقای ثوری شخصیت خوبی داشت اما در تصمیمات خود زیاد به افکار عمومی توجه نداشت من مدتی مشاور ایشان بودم اما جالب اینکه انتخابات خود را انجام می داد و بعد نظر می خواست نمی دانم شاید از دیگران مشاوره می گرفت. اکنون آن چیزی مهم است آقای صالحی و سرپرستی که قرار است این هفته برای فدراسیون انتخاب شود نخست مجمع انتخابات ریاست فدراسیون را برگزاری کند. بوکس به اشخاصی نیاز دارد که افکار آنان پیشرفت باشد و منافع ملی را بر منافع فردی ترجیج دهد، رئیس جدید فدراسیون باید اتاق فکری داشته باشد که افراد دارای صلاحیت فنی در آن نظر بدهند.

می دانید که حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس و دو مشت زن همراه وی در مسابقات جهانی دیگر به کشور بازنگشتند.

گفت و گو: عباس اسماعیلی