سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

افتخاری: دفاع اتوبوسی نه، هجومی بازی کنیم

یکی از چهره های شاخص و با تجربه ورزش کشور که در دوحه قطر حضور دارد دکتر علی افتخاری است که با انگیزه تشویق تیم ملی و به قول خودش کسب تجربیات خودش در جام جهانی هست.

او می گوید تیم ملی متعلق به همه است و ما باید دوگانگی های موجود راکنار بگذاریم و از فرزندان مملکت پشتیبانی کنیم.

متاسفانه در مسابقه اول تیم ملی تحت فشار شدید دو جانبه قرار داشت.

از یک سوی مردم و از طرف دیگر نهادهای رسمی بازیکنان را احاطه کرده بودند و همین مسئله فشار مضاعفی را به تیم ملی وارد کرده بود.

از سویی دیگر کی روش سیستم فوتبال ما را خراب کرد چرا که با اتخاذ روش دفاعی اتوبوسی خصلت همیشگی فوتبال ایران را که بازی هجومی است با دفاع مطلق مقابل تیم ملی صدمه زد.

دکتر افتخاری اضافه کرد: در مسابقه با ولز به نظر می رسد که انتقادات رسانه ها و مشورت مشاورین کی روش را از دفاع مطلق که به نوعی ضد فوتبال زیبا محسوب می شود خارج ساخت و دیدیم که در بازی با ولز یک تیم متحول شده را روانه مستطیل سبز کرد.

امیدوار هستم که در مسابقه با امریکا از دفاع فشرده پرهیز کرده و بازی هجومی را در دستورکار قرار دهد.

من در بحث فنی به کی روش حق می دهم تیم ملی را برمبنای آنالیز حریف آرایش دهد اما در بخش مدیریتی آنچه تیم ملی نیاز دارد رهایی از فشارهای همه جانبه است.

گفت و گو: رضا فیض آبادی