سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

تسلیت...

جناب آقای علی پروین

بزرگ فوتبال ایران، با کمال تاسف و تاثر درگذشت اخوی گرامی تان آقای مجید پروین را صمیمانه به جناب عالی وابستگان تسلیت عرض می کنیم، بقای عمر شما و بازماندگان باشد.

ابوالفضل پور عرب، حسن روشن و رضا اسماعیلی