چهارشنبه سوم مرداد ماه
برادر ارجمند جناب آقای حاج احمد دباغ

کارشناس محترم کشتی کشور

صمیمانه در غم از دست دادن اخوی گرامی خود را سهیم می دانیم.

برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.

ابوالفضل پور عرب، حسن روشن، اصغر حاجی لو، مجید غنی، احمد میرزاییان، اکبر عزیزی، حسین امام قلی، جمشید حمیدی و رضا صادق زاده