دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

تغییرات در نساجی تکذیب شد

در شرایطی که ایزد سیف الله پور مدیر عامل باشگاه نساجی جهت دیدار با اعضای خانواده در کشور کانادا به سر می برد، در مازندران و از باشگاه نساجی خبر رسید که در سطح مدیریت باشگاه تغییراتی صورت گرفته است.

درج این خبر شوک بزرگی را در تیم مازنی ایجاد کرده است، در اینباره عنوان شد که امیر حسین فتحی که عضویت هیات رئیسه را دارد جانشین سیف الله پور شده است.

این خبر به سرعت باد و برق به گوش مدیرعامل سفر کرده رسید که واکنش او را همراه داشت و پیغام فرستاد، سفر من کانادا چند روزه است و قرار نیست در کشور بیگانه ماندگار باشم، ظرف چند روز آینده به ایران باز خواهم گشت.

درپی واکنش سیف الله پور بلافاصله بیانیه باشگاه نساجی مبنی بر تکذیب هرگونه تغییرات در سطح مدیریت باشگاه صادر شد تا فعلا آرامش نسبی برقرار شود.

گزارش: اکبر عزیزی