چهارشنبه سوم مرداد ماه
خبری که همه را شوکه کرد؛

سیستم‌ var پیشکش، از ورزشگاه آزادی رفع خطر کنید!

 بار ها از اجرای سیستم var و حضور تماشاگران در فوتبال گفتیم، اما با اعلام خطر آفرین بودن اوضاع ورزشگاه آزادی از خیر همه چیز گذشتیم.

لطفا مراقب باشید حادثه ساختمان پلاسکو تکرار نشود! ورزشگاه آزادی با قدمت طولانی هنوز مهمترین محلی است که برای انجام رقابت ‌های مهم داخلی و بین المللی به آن چشم دوخته ایم.

سال ها پیش که جوانتر بودیم و برای تهیه گزارش در جایگاه خبرنگاران حاضر می شدیم همواره در روزهای بارانی از خطر آفرین بودن سقف جایگاه و چکه کردن آب در استرس بودیم و... از آن روزهای فوتبالی، سال های متمادی گذشته و اوضاع این ورزشگاه رو به فرسایش نهاده است، اما برای مرمت و تعمیرات اساسی سکوها و شکاف‌هایی که در طبقه دوم ایجاد شده است اقدام عاجلی صورت نگرفته است.

در چند ماه گذشته اخبار و رخدادهای فوتبالی کشور تحت تاثیر چگونگی نصب سیستم var و حضور تماشاگران در ورزشگاه ها بود، امااظهارات اخیر قنبرپور نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال آب سردی بود بر پیکره هواداران و اهالی فوتبال.

وی از خطر قرار داشتن طبقه دوم و جلوگیری از حضور تماشاگران گفت و تاکید کرد، حتی بخش هایی از طبقه اول نیز ایمن نیست و باید هر چه زودتر نسبت به تعمیرات اساسی ورزشگاه کاری اصولی صورت گیرد.

به نظر می رسد اینکار از عهده وزارت ورزش و شرکت توسعه و تجهیز خارج است. باید با نگاهی ملی و با دخالت به موقع دولت و مجلس و ورود وزارت راه و شهرسازی و البته کمک شهرداری این پروژه انجام شود.

مراقب باشید در آخر سال ۱۴۰۱ حادثه تلخ ساختمان پلاسکو تکرار نشود و فوتبال کام مردم را تلخ نکند!!

نویسنده: احمد میرزاییان