چهارشنبه سوم مرداد ماه

دودانگه: کشتی تهران از بادمجان دور قابچین ها بر حذر باشد

انتظار از رئیس جدید هیات کشتی تهران این است که شرایطی فراهم کند تا سالن شهدای هفت تیر تهران در اختیار کشتی گیران تهران باشد.

اسرافیل دودانگه با اشاره به برگزاری اردوی جوانان استان تهران در محل باشگاه دخانیات تهران به خبرنگار البرز ورزشی گفت: دکتر احمدی مدیریت دخانیات لطف بسیار داشتند به طوری که نه تنها امکانات مجموعه ورزشی دخانیات را در اختیار کشتی گیران جوان تهران قرار دادند بلکه از هیچ تلاشی جهت رفاه این اردونشینان که باید بزودی در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا کنند فروگذار نکردند.‌

دوستی و رفافت بین ایشان و تورج کفایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان و لطفی که دکتر احمدی نسبت به ما و کشتی دارند باعث شد تا ایشان در واقع کاری را که باید هیات تهران برعهده می گرفت متقبل شوند. وظیفه خودم می دانم از ایشان صمیمانه تشکر کنم.

دودانگه در رابطه با عملکرد سرپرست هیات کشتی و اقداماتی که باید رییس جدید هیات کشتی در دستور کار قرار دهد اظهار داشت: در مورد عملکرد سرپرست هیات حرفی نمی زنم زیرا کسانی که نسبت به ورزش و کشتی اشراف دارند به خوبی می توانند درک کنند فعالیت های صورت گرفته در هیات کشتی تهران و اقداماتی که باید انجام می گرفت با یکدیگر فاصله دارند. در هر صورت انتظار جامعه کشتی استان تهران و مربیان پایتخت این است که فضا و شرایط پس از سر و سامان گرفتن هیات کشتی استان تهران بهتر شود. امیدوارم رییس جدید هیات اجازه ندهد بادمجان دور قاب چین ها خودشان را در هیات جا کنند.‌ کشتی ما از این ناحیه زیاد ضربه خورده لذا خواست ما و زحمتکشان کشتی تهران آن است که آقایان مشخص کنند چه کسانی جور کشتی استان را می کشند و چه کسانی چسبیده به این ورزش هستند.

گفت و گو: احمد دباغ