سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

آقاي دادكان! ديديد فوتبال هم فساد دارد

محمد دادكان فردي است دوست داشتني و البته متخصص و صاحب نظر، گاهي اوقات هم (البته از زماني كه از رياست فدراسيون كنار گذاشته شد و فوتبال را تا آستانه تعليق پيش برد) حرف هايي از درد جامعه مي زند كه خريداران زيادي دارد.

دادكان كه حضورش در فدراسيون با مواضع علني عليه صفايي فراهاني همراه بود، سپس به نقل خودش (استناد به پشت جلد يك مجله دانشحويي در برپايي مراسم ازدواج) با حمايت مرحوم شاهرودي ابتدا نايب رييس صفايي فراهاني و بعد رييس فدراسيون شد تا اقدامات تقريبا موثري در فوتبال داشته باشد.

دكتر دادكان بدون اغراق از سرمايه هاي مديريتي ورزش كشور است كه با توجه به جميع جهات حرف براي گفتن حتي در سطح اول ورزش كشور دارد اما به دليل جناح بندي ها كمتر از خدمات و تجارب وي استفاده مي شود كه يكي از دلايل عدم پيشرفت و شايد توسعه نيفتادگي در حوزه هاي مختلف بي ترديد به همين مسائل ساده است كه ريشه در عدم تحمل يكديگر يا دسته بندي ها و دور شدن از ايجاد سينرژي حاصل از تضارب افكار دارد بگذريم!

يك روز كه دكتر دادكان به عنوان رييس فدراسيون در مقابل دوريين تلويزيون قرار گرفته بود، وقتي با اين سوال رو به رو شد كه چقدر در فوتبال فساد وجود دارد؟ ايشان بدون معطلي و با چهره اي برافروخته گفت: من به شما مي گويم (خطاب به مجري برنامه) فوتبال در ذاتش پاكي وجود دارد و اگر هم فسادي وجود داشته باشد، مثل بقيه جاها نيست.

اين گفته آقاي دكتر شايد آن روز به دل همه ي فوتبالي ها نشست اما با واقعيت دروني تفاوت داشت. آري! فسادي كه در ساير جا ها وجود دارد قطعا با فوتبال قابل مقايسه نيست اما اتفاقي كه در مشهد و در يك مدرسه فوتبال رخ داد قطعا سيماي فوتبال را سياه كرد.

به تعبير دكتر دادكان ذات فوتبال پاك است و فساد آن با فساد ساير جاها در يك تراز نمي گنجد اما به راستي اسم اتفاق اخير را (كه متاسفانه در مدارس فوتبال به شكل هاي ديگر ساليان سال است ريشه دارد) چه بايد گذاشت؟

آيا باز هم فارغ از تعهد و تعصبتان به فوتبال (كه كاملا قابل احترام است) چنانچه در اركان مختلف مديريتي ورزش حضور مي داشتيد! معتقد بوديد فضاي موجود در فوتبال پاك است؟

نویسنده: مجید سعیدی