سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

...اشکها و لبخند ها

مردم خونگرم و با استعداد دیار پنبه زار های زیبا سرشار از ورزش دوستی هستند.

 جلوه هایی که عصر دیروز بعد از بازی دو تیم سایپا تهران و سریک گنبد رقم خورد گوشه هایی از این دلبستگی ها و علایق را به تصویر کشیده است.

جایی که سایپا با آن همه سابقه مغلوب تیم تازه پای سردار آزمون شد و زمانی که بانوان غیور و پاکدامن ترکمن صحرا با آن لباس زیبای سنتی از فرط شادی همدیگر را در آغوش کشیده اند.

این بازی آنقدر متن و حاشیه داشت که هفته ها می شود درباره آن نوشت. سردار آزمون در آنسوی اروپا و خلیل آزمون در داخل گنبد مثل پروانه دور تیم سریک چرخیدند تا توانستند از فراز مانعی بزرگ به پرواز در آیند و در این میان اشک های مادر سردار از شوق و ذوق پیروزی تاریخی تیم شهرش بیش از همه خاطره انگیز بود.

همانگونه که پریروز نوشته بودیم ماجراجویی دختران شهر والیبال ایران تازه در دنیای توپ و تور آغاز شده است.

ولی برای دختران نارنجی تهران دنیا به آخر نرسیده است آنها می دانند که ورزش یعنی شکست و پیروزی...

نویسنده: جمشید حمیدی