سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

سهراب انتظاری: برخورد ها با پرسپولیس عمدی است

مهاجم سابق و پیشکسوت فوتبال در ارتباط با تیم سابق خود می گوید: برخورد ها و آسیب رساندن به پرسپولیس عمدی است.

شرایطی که پرسپولیس در آغاز فصل داشت و شروع خوب این، باعث وحشت حریفان شد تا مبادا پرسپولیس با فاصله قهرمان لیگ شود با شروع خوب این باور برای همگان به وجود آمد که هیچ تیمی در داخل مستطیل سبز حریف این تیم نخواهد شد، به ناچار از زاویه دیگری وارد شدند و اکنون شاهد آسیب های وارده بر پرسپولیس هستیم.

انتظاری اضافه کرد: به عنوان عضو کوچک خانواده پرسپولیس به مربیان توصیه می کنم، برای غلبه بر شرایط به وجود آمده باید با متانت و صبر ایوب جلو رفت تا نقشه هایی که برای به زیر کشاندن تیم پرسپولیس تهیه شده نقش بر آب شود.

گفت و گو: اکبر عزیزی