سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

معرفی اعضای کمیته فنی کشتی امید ها  

رشت برای میزبانی فرنگی کاران امید کشور آماده می شود و در این راستا اعضای کمیته فنی رقابت های کشتی فرنگی امید قهرمانی کشور معرفی شدند.

 رقابت های کشتی فرنگی امید قهرمانی کشور (انتخابی جام تختی) روزهای 10 لغایت 12 اسفندماه در شهرستان رشت استان گیلان برگزار می شود.

حسن رنگرز، حسن حسین زاده، بهروز جمشیدی و محمد محبی به بعنوان اعضای کمیته فنی این مسابقات معرفی شدند.

بدون تردید نگاه تیزبین و توام با مسئولیت پذیری حسن رنگرز و همکارانش انگیزه های زیادی را در نزد کشتی گیران زیر 21 سال ایران ایجاد خواهد کرد.

این یک نکته مثبت برای کشتی ایران به ویژه در بخش فرنگی محسوب می شود که جوان ها و امیدسازان در کانون توجهات و حمایت ها قرار می گیرند.

نویسنده: احمد دباغ