چهارشنبه سوم مرداد ماه

تبریک به جامعه وزنه بردای کشور

حسن انتخاب دکتر سجاد انوشیروانی را به سمت ریاست فدراسیون وزنه برداری کشورمان را به جامعه ورزش به ویژه قهرمانان این ورزش پرافتخار تبریک گفته.

امیدوار هستیم که ایشان منشا خدمات ارزنده و تاریخی در وزنه برداری باشد.

حسین علی اسماعیلی مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت