دوشنبه یکم مرداد ماه

هوادار با مس، سه بر صفر می شود یا...

در پایان دیدار دو تیم هوادار تهران با مس کرمان اتفاق جالبی رقم خورد.

باشگاه هوادار تهران نسبت به بازی فرزاد جعفری در تیم مس اعتراض کرد و یاد آور شد، بازیکن مذکور غیر مجاز در تیم مس به بازی گرفته شده است.

باشگاه هوادار تهران اعتراض مکتوب خود را به کمیته انضباطی ارائه داده و یاد آور شد، فرزاد جعفری بازیکن تیم ما بوده و با ما قرارداد دو ساله دارد او به صورت یکطرفه قرارداد فسخ کرده و در نیم فصل به عضویت تیم مس کرمان در آمده است، لذا باید نتیجه بازی سه بر صفر به سود تیم هوادار تغییر یابد.

باشگاه هوادار درحالی از دادگاه فوتبال درخواست برگرداندن نتیجه بازی را کرده است که در گذشته نه چندان دور و در همین لیگ چنین اتفاقی در برخی از تیم ها دیده شد، اما رای صادره نسبت به نتیجه بازی تغییر نداد و فقط بازیکن مستلزم پرداخت جریمه شد.

البته باید در ارتباط با اعتراض باشگاه هوادار، دفاعیه فرزاد جعفری بازیکن مورد شکایت باشگاه هوادار در نزد قضات مطرح و دلیل اقدام به فسخ یکطرفه مورد بررسی واقع شود، دراین حالت و در صورت رد شکایت باشگاه هوادار آنگاه باشگاه هوادار مستلزم پرداخت مطالبات کامل نسبت به فرزاد جعفری خواهد بود، با تمام این تفاسیر، در نتیجه بازی تغییری حاصل نخواهد شد، زیرا سازمان لیگ با علم آگاهی از وضعیت بازیکن، اقدام به صدور کارت برای فرزاد جعفری جهت بازی در تیم مس کرمان کرده است و در صورت صدور رای به سود باشگاه تهرانی فقط بازیکن خاطی با محرومیت وجریمه مواچه خواهد شد.

گزارش: اکبر عزیزی