جمعه سی و یکم فروردین ماه

دلالها و آقازاده ها دست به کار شدند!

در حالیکه نهادهای نظارتی مطالبه‌عمومی در خصوص پیگیری و محاکمه خاطیان در پرونده ویلموتس را آغاز کرده اند،برخی عوامل داخلی با‌ حمایت آقازاده‌ها و سایتهای بلژیکی در صدد پاک کردن صورت مساله هستند! سازمان‌بازرسی و نهادهای نظارتی باید هوشیار باشندو مجدانه این قرارداد ننگین را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

جدا از بازخواست اعضا هیات رئیسه بسیاری از نفرات را هم بایدبه پای میز محاکمه کشاند. جالب اینکه عده ای از حامیان و عوامل داخلی فدراسیون‌ در یکی دو روز گذشته دست به کار شدند تا شاید تاج و همکارانش را از این خبط و خطا مبرا کنند. نمی توان وزارت ورزش و شخص وزیر و همکارانش را از این‌پرونده جدا کرد. در خواست عامه مردم این است که کمیسیون اصل نود مجلس و نمایندگان‌محترم با فراخواندن‌ وزیر و طرح سوالات ،به روشنگری پرداخته و در صورت مداخله جدی وزیر و مستند بودن مدارک ،مراتب را‌به اطلاع مردم برسانند. جالب اینکه تعدادی از عوامل بیرونی از جمله آقازاده‌های خارج نشین با استفاده از چند سایت بلژیکی در صدد مبرا کردن اهالی فدراسیون بر آمدند. نباید فریب این تلاشهای فریبکارانه راخورد. این عده که قطعا منافعی دارند با تلاش دلالها و ایجنت ها این روزها یکی دو سایت‌بلژیکی را هم‌وارد صحنه کرده اند. طرح این‌مساله که تحریم ها و عدم‌پرداخت‌به موقع مطالبات اولیه ویلموتس باعث بروز مشکل و فسخ قرارداد شده است،در این‌مقطع یک حرکت فریبکارانه است. در واقع طرح این مسائل انحرافی تلاش برای فرار از بیان حقایق است.زیرا تحریم و مشکلات مبادلات بانکی قبل از عقد قرارداد با ویلموتس هم وجود داشت و در برهه ای که کی روش مسئولیت مربیگری تیم ملی در جام‌جهانی روسیه را به عهده داشت این مشکلات‌پابرجا بود... باید تصریح کرد،چنانچه این افراد ظرفیت مداخله جدی در این پرونده را دارند،باید ویلموتس و وکلای او را مجاب کنند از شکایت خود صزف نظر کرده و این‌موضوع را مختومه نمایند. این تنها راهی است که می تواند باعث رهایی خاطیان‌ از اقدام‌گذشته شود و جز این هم راه دیگری را نمی توان ارائه داد.