جمعه سی و یکم فروردین ماه

زخمی بر هزاران زخم جامعه ورزش

برای هشت متخلف پرونده ویلموتس 460 میلیارد تومان حکم بریده اند، اما آیا این پولها به صندوق دولت برگردانده می شود؟

آیا بخشی از مبالغ یاد شده به فرض اینکه وصول شود به زخمی از هزاران زخم جامعه ورزش کشور زده می شود؟ نمی توانیم به صراحت درباره آن بنویسیم چون ما آدمهای مار گزیده از ریسمان سفید و سیاه می ترسیم اما امروز هرکه از معرکه قسر در برود وزیر محترم که آقایان همیشه حاضر در وزارتخانه که برخی از آنان حتی قادر به اداره تربیت بدنی یک شهر کوچک هم نبوده اند و از سر خود شیرینی به ایشان لقب کامپیوتر ورزش را داده داده اند. باید پاسخگوی مجلس و دولت باشد که کارگزاران و مدیران برگزیده این وزارتخانه نه یک مورد و دو مورد که چندین فروند(!) مرتکب احمال کاری یا خلاف شده بودند، خوشبختانه یا متاسفانه ما در البرز ورزشی بارها به لزوم نظارت و ارزیابی بر عملکرد مسوولان ورزش از جمله فدراسیونهای ورزشی تاکید ورزیده ایم آنقدر که دیگر فکر کرده ایم مشت به سندان می کوبیم علی ایحال آنچه که محرز و مسلم است اینکه وزیر ورزش باید به کمک مجلس با هرچه رفیق بازی و باندبازی و مسامحه کاری است، به ستیز برخیزد و از این پس هیچ احدی به خود اجازه کاری خلاف و خیانت در ورزش را ندهد. دیروز که یک گروه از آقایان به همراه وزیر به مجلس رفته اند، چه پیش آمده نمی دانیم ولی این را می دانیم که به هر حال در مملکت حساب و کتابی در کار است!