دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

استقلال محکوم شده پرسپولیس تبرئه

دادگاه فوتبال با رسیدگی پرونده دو باشگاه استقلال وپرسپولیس احکام زیر را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: در پرونده شکایت محمد آران از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 720 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت رضا صادقی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30 میلیون و 520 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت هادی فرامرزی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 544 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20 میلیون و 753 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 6 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت آرمان رمضانی از باشگاه پرسپولیس، کمیته وضعیت با توجه به اعلام رضایت خواهان قرار رد صادر کرد.